Law Office of
Serge Polishchuk

411 Lafayette Street, Fl. 6 , New York, NY 10003
Tel: (212) 387-8683
E-mail: [email protected]


Immigration Law

  • Permanent residence in the United States (“green cards” through family petitions, employment petitions, on the grounds of outstanding abilities or investment, and other immigrant categories);
  • Application for asylum in the United States;
  • Representation at U.S. Citizenship and Immigration Services interviews or Immigration Court hearings;
  • Nonimmigrant visas for workers, artists, students, private and business visitors (H, L, P, F, B, etc.); 
  • Fiance(e) visas (K1) and adjustment of status to that of a permanent resident of the U.S.;
  • Removal of conditions on Permanent Residence, “green card” renewals;
  • Travel documents (reentry permit, refugee travel document, advance parole);
  • Documents for National Visa Center and consular processing;
  • Naturalization and citizenship;
  • Translation of documents from Ukrainian or Russian languages;
  • Translation of documents from English into Ukrainian or Russian languages with certification for use by consular offices or foreign countries;
  • Power of Attorney, Sworn Statements;
  • Apostille;
  • and other legal matters.

Services offered in English, Ukrainian, and Russian languages.
For additional information or to schedule your appointment, please call (212) 387-8683, or e-mail to[email protected].

Імміграційне Право

  • Постійне проживання в Сполучених Штатах («зелена картка» через сімейнi петиції, через петиції роботодавця в США, на підставі надзвичайних здібностей або інвестицій тощо);
  • Отримання притулку в Сполучених Штатах;
  • Супроводження при співбесіді в імміграційній службі або в імміграційному суді;
  • Неімміграційні візи для робітників, артистів, студентів, приватних та бізнес відвідувачів (H, L, P, B, F тощо); 
  • Візи для нареченого або нареченої (K1) та отримання статусу постійного жителя США;
  • Зняття обмежень для володарів двохрічної «зеленої картки», поновлення «зеленої картки»;
  • Проїздні документи (дозвіл на повернення в США, проїздні документи для біженців та осіб зі статусом притулку, дозвіл на повторний в’їзд в США); 
  • Оформлення документів для Національного візового центру та консульських установ США за кордоном;
  • Натуралізація та отримання громадянства США;
  • Переклади документів з української або російської мови;
  • Переклади документів з англійської мови на українську або російську, та їх завірення для використання в консульських установах або за межами Сполучених Штатів;
  • Довіреності, заяви;
  • Апостиль;
  • та інші юридичні питання.

Послуги надаються в англійській, українській та російській мовах.
За додатковою інформацією або для запису на прийом просимо дзвонити за номером (212) 387-8683, або написати на адресу електронної пошти[email protected].

Иммиграционное Право

  • Постоянное жительство в Соединенных Штатах («грин карта» по семейным петициям, по петиции роботодателя в США, на основании выдающихся способностей или инвестиций, и другие иммиграционные категории);
  • Получение убежища в США;
  • Сопровождение при собеседовании в иммиграционной службе или в иммиграционном суде;
  • Неиммиграционные визы для работников, артистов, студентов, гостей и туристов в США (H, L, P, B, F, и другие категории); 
  • Визы для женихов или невест (K1) и получение статуса постоянного жителя США;
  • Снятие ограничений для владельцев двухлетней «грин карты», замена «грин карты»
  • Оформление документов для Национального визового центра и консульских учреждений США за рубежом;
  • Натурализация и получение гражданства США;
  • Переводы документов с украинского и русского языков;
  • Переводы документов с английского на украинский или русский, и их заверение для использования в консульских учреждениях или за пределами США;
  • Доверенности, заявления;
  • Апостиль;
  • и другие юридические вопросы.

Услуги предоставляются на английском, украинском и русском языках.
Для дополнительной информации или для записи на прием просим обращаться по телефону (212) 387-8683, или написать на адрес электронной почты[email protected].

Close Menu